Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) – Huisartsenpraktijk Eggers & Heijkamp – ‘s-Heerenberg
Achter de kom 28 7041 RB 's-Heerenberg Tel:0314 66 17 98
Header afbeelding

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl.

Om er op toe te zien dat wij, Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld.

 1. HuisartsenpraktijkIn onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  1.1  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  o voor zorgverlening;
  o voor doelmatig beheer en beleid;
  o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens.

  1. Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:
   • De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.
   • Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt.
   • Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
   • Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
  2. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
   • Verwerking geschiedt door de medewerkers van Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.
   • Verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
  3. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
   • Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
   • De verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
 3. Organisatie van de informatiebeveiliging

  1. Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:
  1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. Middels het tekenen van het arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe.
  2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
  3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. Het toekennen van de wachtwoorden is protocollair vastgelegd. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.
  4. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
 4. Rechten van de patiënt

  1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
  2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). De praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt (zie modelbrief A). Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van €4,50.
  3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn (zie modelbrief B).
  4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens (zie modelbrief C).
  5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
  6. Toelichting op het aanvraagformulier
   U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.Gegevens patiënt
   Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
  7. Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
   Graag schriftelijk wenden tot:Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp
   Achter de kom 28
   7041RB ’s Heerenberg
  8. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats. Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.
 5. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  5.1 Uitwisseling gegevens

  Huisartsenpraktijk Eggers en Heijkamp wisselt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  5.2 Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet.
Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

Publicatie privacyreglement


Modelbrief A:

[Datum]

Geachte,

Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wil ik graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens verwerkt.
Als dat het geval is, verzoek ik u mij binnen vier weken een overzicht van de gegevens te geven.

Ik verzoek u ook inlichtingen te verstrekken over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens.
Als u met het oog op de vaststelling van mijn identiteit behoefte heeft aan een kopie van een rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs, ben ik bereid u deze te verstrekken.

[Hoogachtend,]

[Naam]

[Geboortedatum]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]


Modelbrief B:

[Datum]

Geachte,

Met verwijzing naar artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens, wil ik graag verbetering/aanvulling/verwijdering/afscherming van mijn gegevens 1.

Ik wens de volgende aanpassingen in mijn gegevens.

– Ik verzoek u mij binnen vier weken schriftelijk te berichten of dan wel in hoeverre u aan mijn verzoek voldoet.

– Als u aan mijn verzoek hebt voldaan, dient u zo spoedig mogelijk de aanpassingen door te geven aan derden aan wie u mijn gegevens hebt verstrekt.

Als u met het oog op de vaststelling van mijn identiteit behoefte heeft aan een kopie van een rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs, ben ik bereid u deze te verstrekken.

Hoogachtend,

[Naam]

[Geboortedatum]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]

(U kunt om verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming vragen. Geef duidelijk aan wat u wenst.)


Modelbrief C:

[Datum]

Geachte,

Met verwijzing naar artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens, maak ik bezwaar tegen de verwerking van mijn gegevens in mijn dossier.
Aan dit bezwaar liggen de volgende bijzondere persoonlijke omstandigheden ten grondslag.

Ik verzoek u de verwerking te beëindigen.

[Hoogachtend,]

[Naam]

[Geboortedatum]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]